۱۳۸۷ آبان ۲۲, چهارشنبه

1 هفته بعد بد جوری هوای کس نیره رو کرده بودم .زنگ زدم به موبایلش که قبلا شمارشو گرفته بودم. خودش جواب داد. اول نشناخت. خودمو که معرفی کردم عصبانی شد و 2 تا فحش بهم داد. اما من خیلی خونسرد گفتم عکسا رو که یادت نرفته عزیزم . اگه تا ساعت 11 امروز مغازه نباشی .عکسات همه جا پخش میشه و فوری قطع کردم. رفتم چندتا مشتری راه انداختم . مطمئن بودم که مییا. از ترس ابروشم شده میاد. حدودای ساعت 11.10 بود که دیدم اومد تو مغازه. من داشتم مشتریو جواب میدادم. رفت وایستاد به لبلسو رو نگا کردن. مشتریم که رفت بیرون . گفت ازم چی می خوای پست فطرت؟ گفتم چرا عصابانی هستی خوشگله؟ من خودتو می خوام . در همون حال رفتم در مغزه رو قفل کردم و بهش گفتم اندفعه دوستم نیست. با هم تنها هستیم . رفتم دستشو بگیرم که بهم گفت به من دست نزن. ولی من بی توجه دستشو گرفتم بردمش تو اتاق پرو.
بهش گفتم دفعه قبلم مقاوت می کردی ولی فایده نداشت . پس بهتره هر کاری که می گم بکنی. چادر و مانتوشو در آوردم . چه بدنی داشت. یه تی شرت سفید با شلوار مشکی پوشیده بود.
با خونسردی او رو کشوندم طرف خودم بهش گفتم این شتری هست که دم در خونت خوابیده حالا سعی نکن عصبیم کنی که بیشتر برای خودت بد میشه با گریه نگام کرد گفت زودتر کارتو بکن شوهرم امروز میاد خونه باید برم .
کاملا نرم شده بود و خودش فهمیده بود راهی نداره برای همین گفت من فقط با خودت هستم جون مادرت کسی رو نیار دیگه .
سرشو گرفتم تا بشینه گفتم زیادی حرف نزن توی اتاق پررو دوربین دقیقا همون جا تنظیم کردم تا فیلمشو بگیرم .
بهش گفتم کمر بندمو باز کن باز کرد خودش دست کرد تو شرتم و کیرمو کشید بیرون سرشو آورد نزدیک کیرم کرد تو دهنش حال کردم از اینکه رام شده .
تا کرد تو دهنش سرشو فشار دادم رو کیرم و همشو کردم تو گلوش داشت خفه میشد ولی محللش نذاشتم شروع کردم فشار دادن یه لحظه دلم به حالش سوخت در آوردم و بازم تا اومد چیزی بگه چپوندم ته حلقش .
داشت گریش میگرفت خوابوندمش توی اتاق ؛ این اتاق پررومون یکم جا باز بود و قشنگ میشد خوابید داخلش کیرمو کردم تو دهنش و شروع کردم تلمبه زدن سعی میکرد با دست جلومو بگیره ولی نذاشتم .
دیدم خیلی سرخ شده گفتم برای امرزوت بسه زود شروع کردم لبشو خوردن با اون دستمم لباسشو در اوردم شورت و سوتینش ست بود رنگ نارنجی و سورمه ای بود شورتو دیدم گفتم حیفه کسشو نخورم کسشو از روی شورت لیس زدم بعد شورتو دادم کنار سرمو خودش گرفت تعجب کردم جنده خانم خودش داشت سرمو فشار میداد به کسش تا بخورم براش منم شروع کردم تمام کسشو خوردن اینقدر خوردم و زبونمو داخلش کردم با انگشتمم داخل کونش کردم که لرزید فهمیدم جنده خانم ارضا شده .
همین که ارضا شد گفت بذار برم تو رو خدا شوهرم الان میاد گفتم جنده خانم خودت آبت اومد میخوای بری سر پا چسبوندمش به دیوار اومدم بکنم تو کونش دیدم کیرم خشکه سرشو بردم پایین تا ساک بزنه کردم کیرمو ته حلقش ولی اینبار مثل بار اول حالش بد نشد.
سرپا نگهش داشتم کیرمو از لای شرطش بردم روی کونش گفت تو رو خدا از کون نه گفت حرف زیادی نزن تا اومد حرف بزنه چپوندم تو کونش جیغ بنفشش رفت بالا یکم ترسیدم یکمم دلم براش سوحت ولی گفت کس مادرت خودتو شل کن تا اینطوری نشه شکمشو سفت گرفتم شروع کردم به کردن .
تمام کیرم تو کونش بود حتی نای داد بیدادم نداشت ولی کم کم کسشو خودش شروع کرد به مالیدن منم اینو که دیدم سرعتمو زیادتر کردم یه دفعه دیدم داره میاد تا اومدم بکشم بیرون نصفش ریخت تو کونش نصف دیکش هم ریخت توی شورتش و رون هاش .
بهش گفتم سر کیرمو بخوره گفتش نه زد زیر گریه منم دلم به حالش سوخت یکم رفتم نوازش کردم بقلش کردم بردمش توالت اونجا یکم اب ریختم روی کونش شستمش دست صورتشم شستم یه لب ازش گرفتم اونم هیچ عکس العملی نشون نداد فقط گفت لباسام.
گذاشتمش زمین دیدم نمیتونه درست راه بره کمکش کردم لباساشو بپوشه براش آزانسم گرفتم تا زودتر برسه خونه .
منم رفتم مغازه رو باز کردم به فکر سکس گروهی افتادم ...................
ادامه دارد.............

۲ نظر:

hasan razavi گفت...

همش كوس شعر مادر جنده چرا مردم رو كير ميكنيد خودت اين داستان كيري رو باور ميكني خواهر تو گاييدم آخ جون خواهرت

hasan razavi گفت...

همش كوس شعر مادر جنده چرا مردم رو كير ميكنيد خودت اين داستان كيري رو باور ميكني خواهر تو گاييدم آخ جون خواهرت